Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Hovgård Rideklub, forkortet HRS. Klubbens hjemsted er Svendborg Kommune Klubbens stiftelsesdato er: 30. april 2004.

§2 Formål
Klubbens formål, med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, samt at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3 Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 Medlemmer
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1. måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§4A Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussionen om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke til kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§5 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§6A Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne, af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6B Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmet har krav på at være tilstede og kan forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Diciplinærudvalg inden for 4 uger.

§6C Karantæne/udelukkelse
I det af §6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Diciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§7 Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forlægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud én gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8 Bestyrelsen
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning.
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppelanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§9 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene:
  a) Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport
  b) Sportsudvalg
  c) Juniorudvalg
 4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6A. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindste 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§10 Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/- næstformand/- kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.
Der bør ikke meddeles eneprokura.

§11 Generalforsamling
Generalforsamling er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsens fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
OBS, DRF anbefaler at forældre/værge for unge under 18 år også får en stemmemulighed, det skal vi drøfte om vi vil. I så fald skal det vedtages på næste ordinære generalforsamling
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.v. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6B og §6C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§12 Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligges senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for ordinær nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstra ordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Distrikt 7.